• મુલાકાત લો
  • શક્તિ ETC કોમ્પ્લેક્સ ગોતા, અમદાવાદ

ડો.મેહુલ પટેલ

ડો. મેહુલ પટેલ-
અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ ઓન્કોસર્જન

ઓન્કોસર્જનમાં એમસીએચ
ઓન્કોસર્જન ફેલોશિપ

લાયકાત

  • બરોડા મેડિકલ કોલેજમાંથી એમ.બી.બી.એસ
  • એમએસ જનરલ - સર્જરી - પીડીયુ મેડિકલ કોલેજ રાજકોટ
  • MCH - સર્જિકલ ઓન્કોલોજી GCRI, અમદાવાદ